Algemene voorwaarden

Opticlub Wilrijk BVBA
Kleine Steenweg 2
2610 Wilrijk
Tel.: 03/830 16 50
E-mail: online@opticlub-wilrijk.be
BTW: BE 0456 093 406
HRA 312 696

Deze website is eigendom van Opticlub Wilrijk BVBA.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.


Verkoper

Opticlub Wilrijk BVBA is gevestigd te 2610 Wilrijk, Kleine Steenweg 2 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer OND.NR.BE 0456.093.406. Het BTW nummer is BE 0456 093 406. 

Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Auteursrecht

Geen enkel element uit deze webshop (bijvoorbeeld teksten, beelden, vormgeving en code) mag worden gebruikt in welke vorm dan ook (print, web, ...) zonder specifieke en schriftelijke toestemming van BVBA Opticlub Wilrijk.

Het aanbod

Het aanbod is vrijblijvend. De Verkoper is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Verkoper niet.

Alle afbeeldingen, specificatiegegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De Verkoper kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

Levering

Uw bestelling wordt verzonden van zodra wij de betaling ontvangen hebben. Producten worden geleverd binnen de 2 à 5 dagen. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen.

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutief doorgegeven leveringsadressen vallen binnen verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

Als de opgegeven leveringstermijn niet kan worden nageleefd, zal de Koper hiervan op de hoogte worden gebracht voor het verstrijken van die termijn. Indien de Koper geen bijkomende termijn wil aanvaarden, heeft hij het recht om af te zien van de aankoop en wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Retour

Elk product dat bij ontvangst beschadigd blijkt te zijn, kan worden teruggezonden. Het product dient binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst te worden teruggezonden.

Het product is niet verder gebruikt dan noodzakelijk voor de beoordeling of u het product wenst te behouden – wat inhoudt dat het product niet meer is gedragen dan normaal gesproken bij de opticien of in een winkel zou gebeuren. Alle originele etiketten, stickers en zegels dienen nog aan het product gehecht te zijn.

Alle geretourneerde producten worden geïnspecteerd bij ontvangst. Vergoedingen worden niet uitgekeerd als het product niet meer in de originele staat verkeert. Indien het product intact, volledig en in nog (her)verkoopbare staat wordt teruggezonden, krijgt u de aankoopprijs terugbetaald; ook de oorspronkelijke verzendkosten verbonden aan de bestelling via onze webshop worden vergoed. Gebruik het meegeleverde retour-formulier om een zending te retourneren en zorg voor een bewijs van verzending. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade of vermissing tijdens de terugzending, dus zorg ervoor dat u uw bestelling goed verpakt aan ons terugzendt. Zodra wij uw retourzending ontvangen hebben, ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging. Geretourneerde artikelen kunnen niet ingeruild worden, maar voor correct geretourneerde artikelen wordt het door u betaalde bedrag teruggestort op uw rekening.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, veertien (14) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, veertien (14) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk moment gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Koper onmiddellijk worden gemeld aan Opticlub Wilrijk BVBA.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper van zodra hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Koper bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Koper de opdracht heeft gekregen om de goederen te vervoeren en de keuze niet door de Verkoper was geboden.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Opticlub Wilrijk BVBA.

De Koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper Opticlub Wilrijk BVBA, Kleine Steenweg 2, 2610 Wilrijk, online@opticlub-wilrijk.be via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Koper kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Als de Koper van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Koper onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Koper moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Opticlub Wilrijk BVBA heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Opticlub Wilrijk BVBA, Kleine Steenweg 2, 2610 Wilrijk. De Koper is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de Koper.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Opticlub Wilrijk BVBA zicht het recht om de Koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de Koper de overeenkomst herroept, zal Opticlub Wilrijk BVBA alle tot op dat moment van de Koper ontvangen betalingen, aan de Koper terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat Opticlub Wilrijk BVBA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Opticlub Wilrijk BVBA wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Koper voor een andere wijze van levering dan de door Opticlub Wilrijk BVBA geboden goedkoopste standaardlevering worden niet terugbetaald.

Opticlub Wilrijk BVBA brengt geen kosten in rekening voor de terugbetaling aan de Koper.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Prijzen en betaling

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de Verkoper niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven, zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

Conformiteit en garantie

De Verkoper staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de Verkoper, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op de grond van de overeenkomst tegenover de Verkoper kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 kalenderdagen na levering aan Opticlub Wilrijk BVBA, Kleinesteenweg 2, 2610 Wilrijk schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van de Verkoper komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Verkoper is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:
  • de Koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Verkoper.

Privacy

Opticlub Wilrijk BVBA hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Opticlub Wilrijk BVBA. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Opticlub Wilrijk BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Opticlub Wilrijk BVBA-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om de Opticlub Wilrijk BVBA- website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

De Koper is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in-gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Opticlub Wilrijk BVBA heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. De mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op ander websites na te gaan. Wanneer u de website bezoekt via een Google advertentie zal Google een conversie tracking cookie plaatsen. U bent verzekerd dat uw persoonlijke informatie op geen enkele manier gebruikt of opgeslagen wordt.

Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bv. e-mail, back-ups,…).

Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht – Geschillen

Alle betwistingen met betrekking tot de uitlegging, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen beslecht worden door de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afd. Antwerpen en in voorkomend geval de vrederechter van het zevende kanton van Antwerpen, ook indien er meerdere verweerders zijn of in geval van oproeping in vrijwaring.

Het Belgische recht is van toepassing.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door de intellectuele rechten en behoren toe aan Opticlub Wilrijk BVBA.

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Opticlub Wilrijk BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning geleverd worden om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Opticlub Wilrijk BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van de site kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Opticlub Wilrijk BVBA geeft geen garantie voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Opticlub Wilrijk BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Opticlub Wilrijk BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Afdrukken